Choď na obsah Choď na menu
 


Dianie na výstave

29. 8. 2008

Flower DividersFlower Dividers

Dianie
na výstave

Kto je Rozhodca a čo posudzuje? 

rozhodcaRozhodcom sa môže stať človek, ktorý sa zaoberá chovateľskou činnosťou, je členom klubu, má potrebné odborné vedomosti a absolvuje záverečné teoretické i praktické skúšky. Absolvovaním týchto skúšok sa rozhodca zapisuje do národného zoznamu rozhodcov po splnení predpísaných podmienok stanovených FCI prípadne i do zoznamu medzinárodných rozhodcov.

Na výstavách oblastných, klubových, špeciálnych s udeľovaním CAC,  celoštátnych s udeľovaním CAC, národných s udeľovaním CAC a Víťaz SR môžu posudzovať iba rozhodcovia vedení v národnom alebo medzinárodnom registri SKJ alebo jej členských organizácií, ktorí sú delegovaní oprávnenou delegujúcou organizáciou, ktorá ručí za to, že majú kvalifikáciu pre posudzovanie príslušných plemien.

Na medzinárodných výstavách s udeľovaním CACIB môžu posudzovať len rozhodcovia uvedení v zozname medzinárodných rozhodcov príslušnej členskej organizácie FCI. V krajine trvalého bydliska môžu na medzinárodnej výstave posudzovať aj rozhodcovia uvedení v zozname národných rozhodcov. Zahraniční rozhodcovia môžu posudzovať na výstave len so súhlasom svojej materskej organizácie.

Jeden z rozhodcov môže byť delegovaný ako hlavný rozhodca. V tom prípade je poverený na výstave dozorom a riešením prípadných protestov.

Na Slovensku je oprávnenou organizáciou delegovať rozhodcov na medzinárodné výstavy vždy SKJ. Na ostatné výstavy SKJ alebo príslušný zväz.

 

Posudzovanie

Posúdiť psa nezaujato, bez predsudkov je veľmi náročné. Aby bolo dosiahnuté správne posúdenie jednotlivcov, je nevyhnutné mať úplné teoretické vedomosti zo strany rozhodcu, ktoré je schopný realizovať v praxi a vie všetko zrozumiteľne odôvodniť. Každý rozhodca si musí vytvoriť svoj určitý ustálený postup, aby sa vyhol „pozabudnutiam“. ImagePre rozhodcu je najdôležitejšou činnosťou v kruhu posudzovanie psov jedného alebo viacerých plemien. Rozhodca sa zaoberá celkovým dojmom psa, ktorým posudzovaný jedinec pôsobí. Hodnotí plemenný typ, temperament, pohlavný výraz, ušľachtilosť, konštitúciu, kondíciu, formát, kostru... . Po vytvorení si celkového dojmu psa zrakom, rozhodca pristupuje k detailnému hodnoteniu jednotlivých partií tela psa prostredníctvom hmatu. Hodnotenie vykonávané hmatom je nevyhnutné a zo strany vystavovateľa psa je potrebné naučiť psa na túto nevyhnutnú procedúru. Vďaka hmatu je rozhodca schopný  dobre overiť napríklad silu kostry, tvar hlavy, osvalenie, nasadenie chvosta, utváranie kĺbov,, priliehavosť a silu kože a nevyhnutne i kvalitu srsti. Platí to najmä pre dlhosrsté plemená v popredí s plemenami, ktorých srsť sa upravuje. Tu nie je možné sa spoliehať iba na posudzovanie prostredníctvom zraku. Kvalitne vykonaná úprava srsti dokáže vadu alebo nedostatok šikovne zakryť. Zlá úprava naopak môže i vynikajúceho psa vzhľadovo skresliť a navodiť dojem nežiadúcej odchýlky. V kruhu môžeme pozorovať dva spôsoby posudzovania.

1.spôsob: porovnávanie – rozhodca porovnáva kvalitu psov v triede a postupne ich zaraďuje v kruhu podľa zadávaného ocenenia. Psy môžu byť zaraďovaní od najlepšieho k najhoršiemu alebo opačne. Až po kompletnom zoradení psov v triede a teda i rozhodnutí o zaujatí poradia jednotlivých psov začne rozhodca písať posudky. V tomto prípade divák má možnosť sledovať postupnosť posudzovania rozhodcu a teda i vnímať rozdiely medzi jednotlivými psami v ohodnotení.

2. spôsob: individuálne posudzovanie – Rozhodca posudzuje psy podľa katalógových čísiel v jednej triede. U každého jedinca hneď píše posudok a zadáva ocenenie. Na záver posúdenia každej triedy rozhodca stanovuje poradie prvých štyroch jedincov a môže podľa kvality porovnať i ostatné psy v kruhu.

Rozhodca si určuje spôsob posudzovania a jeho priebeh. Je na ňom či najprv bude posudzovať psov v pohybe a potom vo výstavnom postoji alebo opačne. Je na rozhodcovi ako bude posudzovať jednotlivé odchýlky od štandardu. Jednotlivé hodnotenia presne stanovuje výstavný poriadok FCI a SKJ, ktoré presne určujú  akej kvalite musia Imagezodpovedať jedinci pre udelenie jednotlivých ocenení. Súčasťou posudzovania je i vypracovanie správy o vystavovanom jedincovi- výstavný posudok. FCI túto povinnosť ukladá rozhodcovi iba v prípade ak posudzuje 80 alebo menej psov. Pri väčšom počte psov nie je posudok vyžadovaný. Výstavný posudok je odborné hodnotenie exteriéru vystavovaného psa. Podľa výstavného poriadku musí byť vypracovaný písomne- zvykom býva, že jeho časť býva prednesená ústne ako aktuálna informácia pre vystavovateľa i divákov. Nie je nutné v posudku uviesť všetky hodnotené vlastnosti. Vždy majú byť vymenované mimoriadne klady ale i všetky nedostatky a vady. To, čo nie je uvedené, je považované za zodpovedajúce požiadavkám štandardu. Z posudku má byť zrejmé, z akých dôvodov je psovi udelené to-ktoré ocenenie.

 

Ohodnotenie

Je na rozhodcovi ako sa rozhodne jednotlivé odchýlky od štandardu hodnotiť. Postup k ohodnocovaniu je obsiahnutý vo Výstavnom poriadku FCI a výstavnom poriadku SKJ. V oboch je určené, akej kvalite posudzovaného psa zodpovedajú. Tu sú uvedené záverečné klasifikácie:

V triede dorastu sa zadáva známka Nádejná a veľmi nádejná.

V triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a veteránov:

  • Výborná
  • Veľmi dobrá
  • Dobrá
  • Dostatočná
  • Nedostatočná
  • Vylúčený s posudzovania 

    Dúfam, že som Vám aspoň troška priblížila dianie na výstave, a už sa nebudete ničoho obávať, ani prísneho posudzovateľa :)...

               Flower Dividers

 

 


Free Cursors

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.